Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen

Algemene voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen.

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u als aanbieder (High-Q-Vape) met ons sluit via de website https://highqvape.de. Tenzij anders is overeengekomen, is het opnemen van uw eigen voorwaarden in tegenspraak met de door u gebruikte voorwaarden.

(2) Consument in de zin van de volgende voorschriften is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiting van het contract

(1) Het onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

(2) Reeds bij het plaatsen van het betreffende product op onze website doen wij een bindend aanbod om een contract te sluiten onder de in de artikelomschrijving genoemde voorwaarden.

(3) Het contract wordt via het online winkelwagensysteem als volgt afgesloten:
De goederen die bestemd zijn voor aankoop worden in het “winkelwagentje” geplaatst. Met de betreffende knop in de navigatiebalk kunt u de “winkelwagen” oproepen en daar op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de pagina “Afrekenen” en het invoeren van de persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens uiteindelijk weer weergegeven op de overzichtspagina van de bestelling.
Als u gebruik maakt van een instant betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Postpay, Sofort) als betaalmethode, wordt u ofwel naar de besteloverzicht pagina in onze online shop gebracht ofwel wordt u eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instant betalingssysteem.
Als u wordt doorverwezen naar het betreffende directe betalingssysteem, maak dan de juiste keuze of voer daar uw gegevens in. Tot slot wordt u teruggestuurd naar onze online shop naar de overzichtspagina van de bestelling.
Voor het versturen van de bestelling heeft u de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de functie “terug” van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door het versturen van de bestelling via de knop “bestelling onder voorbehoud van betaling” verklaart u dat u het aanbod juridisch bindend aanvaardt, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de overeenkomst wordt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U moet er dus voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft gedeponeerd correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch zeker is en vooral dat dit niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Recht van retentie, Eigendomsvoorbehoud.

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de koopprijs.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken bestaan.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van bevoegdheid.

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, hierdoor niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan en de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument bent maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw verblijfplaats of gewone verblijfplaats onbekend is op het moment dat de rechtsvordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om zich ook op een andere wettelijke plaats van bevoegdheid te beroepen, blijft hierdoor onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

3.1 De contracttaal is Duits of Engels.

3.2 De volledige contracttekst wordt door ons niet opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het online winkelwagensysteem kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail aan u verzonden.

§ 6 Essentiële kenmerken van de goederen of dienst.

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.

§ 7 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) De in de respectievelijke aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

(2). De gemaakte verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een daartoe bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden in de loop van het bestelproces apart getoond en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij er gratis levering is toegezegd.

2.1 Indien de levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie kunnen er extra kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of kosten voor het overmaken van geld (overdrachts- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die ten laste van u komen. Eventuele kosten voor het overmaken van geld komen ook voor uw rekening wanneer de levering aan een EU-lidstaat plaatsvindt, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd.

(3) De voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website of in de betreffende aanbieding onder een overeenkomstig aangegeven knop weergegeven.

3.1 Tenzij anders vermeld in de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

§ 8 Leveringsvoorwaarden

(1) De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een daartoe bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod.

1.1 Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van het verkochte artikel tijdens de verzending pas bij de levering van de goederen op u overgaat, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u een niet door de ondernemer of een andere door hem aangewezen vervoerder zelfstandig opdracht heeft gegeven om de zending uit te voeren.

§ 9 Bescherming van minderjarigen

(1) Bij de verkoop van goederen die onderworpen zijn aan de voorschriften van de wet op de jeugdbescherming, gaan we alleen contractuele relaties aan met klanten die de wettelijk vereiste minimumleeftijd hebben bereikt.
Bestaande leeftijdsbeperkingen worden aangegeven in de respectievelijke artikelomschrijving.

(2) Door het verzenden van uw bestelling verzekert u zich ervan dat u de wettelijk voorgeschreven minimumleeftijd hebt bereikt en dat uw gegevens met betrekking tot uw naam en adres correct zijn. U bent verplicht ervoor te zorgen dat alleen u zelf of door u geautoriseerde personen, die de wettelijk voorgeschreven minimumleeftijd hebben bereikt, de goederen in ontvangst nemen.

(3) Voor zover wij op grond van de wettelijke bepalingen verplicht zijn een leeftijdscontrole uit te voeren, geven wij de met de levering belaste logistieke dienstverlener opdracht om de levering alleen te overhandigen aan personen die de wettelijk voorgeschreven minimumleeftijd hebben bereikt en in geval van twijfel de identiteitskaart van de ontvanger van de getoonde goederen voor de leeftijdscontrole te hebben.

(4) Voor zover wij in de betreffende artikelomschrijving aangeven dat u de leeftijd van 18 jaar moet hebben bereikt om de goederen te kunnen kopen, zijn de bovenstaande paragrafen 1-3 van toepassing met dien verstande dat de leeftijd van de meerderjarigheid aanwezig moet zijn in plaats van de wettelijk voorgeschreven minimumleeftijd.