Shopping Cart

No products in the cart.

SC Aroma’s Ice (Ijssnoepjes) – 10ml

4,35 

435,00  / l

Smaak: Heerlijke blauwe ijssnoepjes met een beetje citroen.
Aanbevolen dosering: 3-7%

Uitverkocht

Beschrijving

SC aroma’s zijn zeer geconcentreerd en niet geschikt om puur te vapen. Vervaardigd door Flavourtec in de Europese Unie.

Alle aroma’s van SC zijn sucralose-vrij!

Ingrediënten: propyleenglycol, aroma

Aanbevolen dosering: 3-7%

Gevarenwaarschuwingen:

Indeling volgens CLP-verordening

H-phrases H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
P-phrases P101 Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket bij de hand houden.
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P280 Draag beschermende handschoenen / kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met overvloedig water afspoelen /…/.
P333+P313 Indien huidirritatie of uitslag optreedt: Vraag medisch advies/medische hulp.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met plaatselijke voorschriften.
EUH-phrases EUH066 Herhaaldelijk contact kan een broze of gebarsten huid veroorzaken.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.