Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen

SC Aroma’s Mojito – 10ml

4,35 

435,00  / l

Smaak: Zoals de cocktail met dezelfde naam. Limes duidelijk op de voorgrond.
Aanbevolen dosering: 3-7%

Uitverkocht

Beschrijving

SC aroma’s zijn zeer geconcentreerd en niet geschikt om puur te vapen. Vervaardigd door Flavourtec in de Europese Unie.

Alle SC smaken zijn sucralose-vrij!

Ingrediënten: propyleenglycol, aroma

Aanbevolen dosering: 3-7%

Gevarenwaarschuwingen:

Indeling volgens CLP-verordening

H-phrases H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
P-phrases P101 Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket bij de hand houden.
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P273 Voorkom vrijkomen in het milieu.
P280 Draag beschermende handschoenen / kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met plaatselijke voorschriften.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.