Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven).

Annuleringsbeleid

Recht van herroeping

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De wachttijd is veertien dagen vanaf de dag,

– waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen, mits u één of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (HighQVape Retouren, Alte Post 10, 44869 Bochum, Duitsland, telefoon: +49 (157) 31 04 48 03, e-mail: info@highqvape.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail verzonden per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om aan de opzeggingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de opzeggingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.

U zult alleen moeten betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de staat, de eigenschappen en de werking van de goederen.

Redenen voor uitsluiting of verval

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

– voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
– voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
– voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
– voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten voor de levering van

– voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
– voor de levering van goederen indien deze door hun aard na levering onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen;
– voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering is verwijderd.


Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

– Naar HighQVape Returns, Alte Post 10, 44869 Bochum, telefoon: +49 (157) 31 04 48 03, e-mail: info@highqvape.de:

– Hierbij herroep ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
de verlening van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van papieren communicatie)
– Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.